Zoe

ZOË

Gen

GEN

Dean

DEAN

Motoyasu

MOTOYASU

Troy

TROY

Seiryu

SEIRYU

Yonji

YONJI

Ken

KEN

Akiva

AKIVA

Kenjiro Tateyama

KENJIRO TATEYAMA

Shota Kai

SHOTA KAI

Michel

MICHEL

Yuta Asano

YUTA ASANO

Francis

FRANCIS

So

SO

Kenji Aiba

KENJI AIBA

Teruhiro Imamura

TERUHIRO IMAMURA

Joe

JOE

Yoh

YOH

Tsuyoshi Tanoi

TSUYOSHI TANOI

Kenta Kunai

KENTA KUNAI

Soichiro Yamakawa

SOICHIRO YAMAKAWA

Yuken Osugi

YUKEN OSUGI

Kento Hinata

KENTO HINATA

Yuki Iizuka

YUKI IIZUKA

Ren Matsumoto

REN MATSUMOTO

Hiroki Numaguchi

HIROKI NUMAGUCHI

Nicolas

NICOLAS

Ryo Araya

RYO ARAYA

Kensuke

KENSUKE

Haruto Okada

HARUTO OKADA

Masaki Seko

MASAKI SEKO

Jojo

JOJO

Jojo

JIAN

New face

Riki

RIKI

Out of town

Sukhino

SUKHINO

Jasmine

JASMINE

Kokoro

KOKORO